Hadithmv Text Editor ⚙️ އިސްދާރު: v3.15 (A Collection of Tools)
char:0|wrd:0|Ln:0|0B
           
20 A    A

މަތީގައި ލިޔުމަށްފަހު އެލިޔުން ބަދަލުކުރުމަށް:


ތިރީގައި މިވާ އަކުރުތައް، މަތީގައިވާ ހުސްޖާގައިގައި ލިޔުމާއެކީ ވަގުތުން ދެންނެވިފައިވާ ބަސްތަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ:

 • ސސ- / صص- / -ss ← ﷺ
 • "- ← ” / -" ← “
 • '- ← ’ / -' ← ‘
 • ((- ← « / ))- ← »
 • {-- ← ﴿ / }-- ← ﴾
 • ރއ- / رض- / -ra ← رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 • ރއހ- / رضه- / -rah ← رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 • ރއ2- / رض2- / -ra2 ← رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 • ރއ3- / رض3- / -ra3 ← رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 • ވދ- ← ވިދާޅުވިއެވެ:
 • ދނ- ← ދެންނެވިއެވެ:
 • ރވ- ← ރިވާވެގެންވެއެވެ:
 • ރކ- ← ރިވާ ކުރެއްވީ
 • ރކއ- ← ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ:
 • ނރ- ← ނެރުެއްވީ
 • މހ- ← މި ޙަދީޘް
 • ވރ- ← ވިދާޅުވިކަމަށް ރިވާވެގެންވެއެވެ:
 • ގރ- ← ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ:
 • އއރ- ← އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ:
 • ގއ- ← ގެ އަރިހުން
 • އހކ- ← އަހަރެންނަށް ކިޔައިދެއްވިއެވެ
 • އމކ- ← އަހަރުމެންނަށް ކިޔައިދެއްވިއެވެ
 • އޚ- ← އަހަރެންނަށް ޚަބަރުދެއްވިއެވެ
 • އމޚ- ← އަހަރެންނަށް ޚަބަރުދެއްވިއެވެ
 • ރސ- ← ރަސޫލު ﷲ
 • ނބ- ← ނަބިއްޔާ
 • ހދ- ← ޙަދީޘް
 • ރހކ- ← ރަސޫލު ﷲ ﷺ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ”
 • ނހކ- ← ނަބިއްޔާ ﷺ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ”
 • ހކ- ← ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ”
 • ހމ- ← ހަމަކަށަވަރުން
 • އހ- ← އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން
 • ކލ- ← ކަލޭގެފާނު
 • އކ- ← އެކަލޭގެފާނު
 • ހކއ- ← ޙަދީޘް ކުރައްވަނިކޮށް ތިމަން އަޑުއެހީމެވެ: ”
 • 1-- ← ⁽¹⁾ / 9-- ← ⁽⁹⁾
 • ...- ← …

ތިރީގައިވާ ލަފްޒެއް ކްލިޕްބޯޑަށް ކުރުމަށް އޭގެ ބަޓަންއަށް ފިތާލާށެވެ.ތިރީގައި ވަނީ ”KFGQPC Arabic Symbols 01“ ގެ ދިގު ސިމްބޮލްތަކެވެ. ފޮންޓު އެޕްލައި ކުރުމަށް ފަހު ވޯރޑުގައި ޕޭސްޓު ކުރާށެވެ.

ތިރީގައި ވަނީ ”KFGQPC Arabic Symbols 01“ ގެ ކުރު ސިމްބޮލްތަކެވެ. ފޮންޓު އެޕްލައި ކުރުމަށް ފަހު ވޯރޑުގައި ޕޭސްޓު ކުރާށެވެ.

ތިރީގައި ވަނީ ”AGA Arabesque Regular“ ގެ ސިމްބޮލްތަކެވެ. ފޮންޓު އެޕްލައި ކުރުމަށް ފަހު ވޯރޑުގައި ޕޭސްޓު ކުރާށެވެ.

Sum Total: 0.00

The Zakat for the total would be: 0.00


QR Code Generator 🏁

  8 pixels per module
QR:
Colors:Light = , dark =
Error correction:
Output format:
modules
Version range:Min = , Max =
(−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:QR Code version = 1, mask pattern = 6, character count = 0, encoding mode = none, error correction = level H, data bits = 0.


Third and Half of Night Calculator 🌙

Select Maghrib Time:    
Select Fajr Time:
Midnight is:
Last third is:
Second third is:
First third is:If you don’t know the date of your child’s Aqiqah, you can use our Aqiqah date calculator.Unit Converter 🧮


   
20 A    A

މަތީގައިވާ ލިޔާ ދެ ތަންކޮޅުގައި އެއްޗެއް ލިޔުމުން، އެ ދެ ލިޔުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ތަފާތު ދައްކާނެ. ފަސޭހަވާނީ ޑެސްކްޓޮޕުން ބޭނުން ކުރަން.

މި ސަފުހާ ރަނގަޅަށް ލޯޑު ނުވާ ނަމަ، އަލުން ރީލޯޑު ކޮށްލުމުން ރަނގަޅުވާނެ.

ކަނާތު ފަޅީގައިވާ ބަދަލުތައް، ވާތު ފަޅިއަށް ލުމަށް '>' އަށް ފިތާލައްވާ.

ވާތު ފަޅީގައިވާ ބަދަލުތައް، ކަނާތު ފަޅިއަށް ލުމަށް '<' އަށް ފިތާލައްވާ.

މި ސަފުހާ ރަނގަޅަށް ލޯޑުނުވެ ހުރެދާނެއެވެ. އެ ހާލަތުގައި މަޑު ނުވަތަ ހަރު ރީލޯޑު ކުރާށެވެ.

ފިލިތަކުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނުދައްކަފާނެ.
އިތުރަށް ފައިދާކޮށްފާނެ ލިންކުތައް:
—  އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިތަނަށް ފިތާލައްވާ  —

މިއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދިވެހި ބަހާއި އަރަބި ބަހުގެ ލިޔުންތެރިން ބޭނުން ހިފުމަށް ހަދާފައިވާ ޓެކްސްޓު އެޑިޓަރެކެވެ.

ބައެއް ބަޓަންތަކުގައި އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ފިތާލީމާ އިތުރު ގޮތެއް ވާނެއެވެ.

ޑެސްކްޓޮޕް ބޭނުން ކުރާނަމަ، އެންމެ މަތީގައިވާ ލިޔާ ޖާގައިގެ ކަން މައުސް އިން ހިފާ ދަމާލައިގެން އެ ޖާގަ ބޮޑުކުރެވިދާނެއެވެ.

ވެބްސައިޓު ބޭނުން ކުރާނަމަ، މި ސަފުހާ ބަންދު ކުރިޔަސް، އެންމެ މަތީގައި ލިޔާ އެއްޗެއް ސޭވްވެފައި ހުންނާނެއެވެ.

ޑެސްކްޓޮޕްގައި އޮފްލައިންކޮށް މި ސަފުހާ ބޭނުންކުރަން އެދޭނަމަ، ބްރައުސާގައި ހުންނަވާއިރު ކީބޯޑުގައި ctrl+s އަށް ފިތާލުމަށްފަހު، ކޮމްޕްލީޓް ވެބްޕޭޖް html. ފައިލެއްހެން ސޭވްކޮށްގެން ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން އަދާހަމަކުރަން އެދޭނަމަ އަލުން އެގޮތަށް ސޭވް ކުރާނީއެވެ.

ޑެސްކްޓޮޕުގައި ވަނިކޮށް، ބަޓަނެއްގައި ޖަހާފައިވާ އަކުރެއްގެ ތިރީގައި ރޮނގެއް ދަމާފައިވާ އެ އަކުރުގެ ކީއާއެކު Alt ކީއަށް ފިތައިފި ނަމަ، ކީބޯޑުން އެ ބަޓަނަކަށް ފިތޭ ގޮތް ވާނެއެވެ.
މައި ސަފުހާ އަށް އެނބުރި ދިޔުމަށް