بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

hadith mv

Hadithmv - Contributors


Thank you to everyone who made a significant contribution

Abu Huraira narrated that the Messenger ﷺ said: “He who does not thank the people, does not thank Allah.” [Tirmizi 1954, authenticated by Albani.] The people listed below have contributed to this project in various ways over time. We thank Allah for letting us create this project. We would also like to thank all those who participated in the work, translated the difficult arabic, corrected the errors, proof-read the content, helped with publishing, as well assisted in different ways. After the permission of Allah, we are only able to release this project, because of their abundant support. May Allah reward them abundantly and perpetually. If you would like to help with this project, you can contact us from the main page. Any good that comes of this is from Allah, and any shortcomings are from ourselves and shaithan. O Allah, please accept and bless this work of ours, and make it from our good deeds. Let it be a Sadaqa Jariya (continuous charity) that remains until the Day of Judgement. And forgive the brothers and sisters who participated in it, guide them to the true path, and keep them firm upon it, along with their families and friends. Ameen.

މަޝްރޫއުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރުން

އަބޫ ހުރައިރާގެ އަރިހުން ރަސޫލު ﷲ ﷺ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: ”މީސްތަކުންނަށް ޝުކުރު ނުކުރާ މީހަކު، ﷲ އަށް ޝުކުރެއް ނުކުރާނެއެވެ.“ [ތިރްމިޛީ 1954، ސައްހަ ކުރެއްވީ އަލްބާނީ.] ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ވަނީ އެކިގޮތްގޮތަށް އެކިފަހަރު މަތިން އެހީތެރިވެދެއްވާފައެވެ. މި މަޝްރޫއަށް ހެޔޮ ތައުފީގު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި، މާތް ﷲ އަށް ހަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ، އުނދަގޫ އަރަބި ލަފުޒުތައް މާނަކޮށް، ކުށްތައް ފިލުވައި، ލިޔުން ބަލައި އިސްލާހުކޮށް، ޗާޕު ތައްޔާރުކޮށް އަދި އެ ނޫންވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ﷲގެ އިޒުނަފުޅަށް ފަހު، މި މަސައްކަތް ނެރެވުނީ އެ ފަރާތްތަކުން ދެއްވި ދީލަތި އެހީގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ހުރިހާ ފަރާތަކުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް ގިނަގުނަ ދަރުމައާއި ސަވާބު ދާއިމީ ގޮތުގައި ދެއްވާށިއެވެ. މި މަޝްރޫއަށް އެހީވެދޭން އެދޭ ނަމަ، މައި ސަފުހާއިން އަހަރުމެންނަށް މެސެޖެއްކުރާށެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް ހެޔޮކަމެއް ވާނަމަ، އެއީ ﷲގެ ހަޒުރަތުން ލިބުނު ހެޔޮކަމެކެވެ. އަދި މި ކަމުގައި އެއްވެސް އުނިކަމެއް ވާނަމަ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ޝައިތާނާގެ ފަރާތުން އައި އުނިކަމެކެވެ. ޔާ ﷲ އެވެ. އަޅަމެންގެ މި މަސައްކަތް ގަބޫލު ކުރައްވާ، މިކަމުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ. އަދި އަޅަމެންގެ ހެޔޮ އަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނުއްވާށިއެވެ. އަދި މިއީ ގިޔާމަތަށް ދާންދެން ދެމިގެންދާ ސަދަގާ ޖާރިއާއެއް ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށް ފާފަ ފުއްސަވާދެއްވާ، ހައްގުގެ މަގަށް މަގުދައްކަވާ، އަދި އެ މަގުގައި ސާބިތުކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން.


 1. Abu Yahya, Mohamed Ashraaf Ibrahim (Graduate of Hadith Faculty, Madina University, and Software Developer)
 2. Abdul Muiz Rasheed (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 3. Abdullah Ahsan Saeed (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 4. Abdullah Azzam Ahmed K. (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 5. Abu Abdullah (Graduate of Hadith Faculty, Madina University)
 6. Abu Amru Haisham (Helper)
 7. Abu Moosa Ismaeel (Helper)
 8. Abu Ubaidha Ahmadh (Helper)
 9. Adam Ifham (Helper)
 10. Ahmed Aaman Ibrahim (Student of Dawah Faculty, Madina University)
 11. Ahmed Affan Haleem (Student of Dawah Faculty, Madina University)
 12. Ahmed Ahsam (Helper and Software Developer)
 13. Ahmed Azhan (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 14. Ahmed Fazad Faaiz (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 15. Ahmed Shujau Shareef (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 16. Ali Shaafee (Helper)
 17. Ali Ziyad (Helper)
 18. Allan J (Software Developer)
 19. Ammar Ilyas Hussain (Graduate of Hadith Faculty, Madina University)
 20. Aseel H. (Helper)
 21. Awwam Muhammad (Helper)
 22. Azzam Haleem (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 23. Basheer Adam (Graduate of Islamic Studies, Qaseem University)
 24. BB. (Helper)
 25. Easa Hunain (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 26. Faaiz Abdullah (Helper)
 27. Fathimath Kifah Qubad (Graduate of Fundamentals of Religion Faculty, Azhar University)
 28. Fathimath Maziya Muawiyath (Graduate of Islamic Studies, Maldives National University)
 29. Hassaan Abdul Razzaq (Graduate of Hadith Faculty, Madina University)
 30. Hassan Ziyan (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 31. Hussain Jauzan (Student of Sharia Faculty, Madina University)
 32. Hussain Mohamed Didi (Student of Islamic Studies, International Open University)
 33. Hussain Nashaath (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 34. Hussain Sodiq (Graduate of Islamic Studies, Qaseem University)
 35. Hussain Toriq (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 36. Ibrahim Adil (Software Developer)
 37. Ibrahim Ruwais Ahmed (Student of Arabic Institute, Madina University)
 38. Ibrahim Samooh (Student of Dawah Faculty, Madina University)
 39. Ibrahim Saneeh (Helper)
 40. Ilyas Jamal (Graduate of Hadith Faculty, Madina University)
 41. Imad Yusuf (Graduate of Ummul Qura University, Makka)
 42. Imthithaau Abbas (Graduate of Hadith Faculty, Madina University)
 43. Ishaq Fathhee (Graduate of Hadith Faculty, Madina University)
 44. Ismail Jumail Mohamed (Student of Arabic Institute, Madina University)
 45. Ismail Shareef (Helper)
 46. Jailam Abdul Jaleel (Student of Language Faculty, King Saud University)
 47. Kevin T (Software Developer)
 48. Khadija (Helper)
 49. M. Ashfa (Helper)
 50. Maihan Nazim (Helper)
 51. Mohamed Aamil Ali (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 52. Mohamed Abdul Sattar (Helper)
 53. Mohamed Adil (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 54. Mohamed Ahmed (Student of Sharia Faculty, Madina University)
 55. Mohamed Fazeel (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 56. Mohamed Hafeez (Student of Medicine, Newcastle University, Australia)
 57. Mohamed Humam Yusuf (Student of Sharia Faculty, Madina University)
 58. Mohamed Ihsan (Student of Dawah Faculty, Madina University)
 59. Mohamed Jazlan Umar (Student of Law Faculty, Madina University)
 60. Mohamed Maaiz Muaviyath (Graduate of Dawah Faculty, Madina University)
 61. Mohamed Mafaz Ahmed (Student of Business Administration, King Khalid University, Abha)
 62. Mohamed Samooh (Student of Sharia Faculty, Qaseem University)
 63. Mohamed Vishah (Graduate of Sharia Faculty, Qaseem University)
 64. Moosa Abdul Gani (Helper)
 65. Muhammad Bin Moosa (Helper)
 66. Muhammad Naajih Didi (Helper)
 67. Mujahid Abdullah (Graduate of Hadith Faculty, Madina University)
 68. Mutheeu Ismail (Graduate of Sharia Faculty, Qaseem University)
 69. Nazeem Nizaam (Student of Arabic Institute, Madina University)
 70. Nihan Ali (Helper)
 71. Nihreer Maajid Dawud (Helper)
 72. OS. Ibrahim Didi (Helper)
 73. Raaif Rushdhy (Student of Arabic Language, Zikura College)
 74. Samy Ilyas (Helper)
 75. Shifaq Ahmed (Graduate of Sharia Faculty, Madina University)
 76. Shiruhan Ali (Student of Sharia Faculty, Qaseem University)
 77. Umm Hanzalah (Helper)
 78. Umm Yahya (Graduate of Islamic Studies, Maldives National University)
 79. Zahwan Nazim (Student of Computer Science, King Khalid University, Abha)
 80. Mohamed Jailam (Software Developer)
 81. Faris Hussain (Helper)
 82. Shahid Rameez (Helper)
 83. Mussab Rameez (Helper)

—  as well as other brothers and sisters  —
Back to the Main Page